Et insekt der bevæger sig via solenergi

Støtte til nye projekter i Aarhus Bibliotekerne / Funding for new projects

12.01.22
Aarhus Bibliotekerne fik støtte til tre nye udviklingsprojekter, da Slots- og Kulturstyrelsen kort før jul uddelte midler fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

-> Scroll down for English version

De tre projekter starter op i løber af første kvartal 2022 - og vi glæder os til sammen med borgere og partnere at arbejde med kreativ teknologiforståelse, læringsfællesskaber og nye måder at synliggøre den viden, der bliver skabt i vores biblioteksrum. Læs med her og få indblik i de nye udviklingsprojekter, der skal i gang. 

1. Kreativ teknologiforståelse

I bibliotekerne i Aarhus har vi gennem mange år arbejdet med at styrke borgernes digitale dannelse og teknologiforståelse. Som samfund har vi brug for borgere, der er rustede til at forstå nye teknologier: fra en forbrugermentalitet til et mindset som teknologiske medskabere - i et bæredygtigt perspektiv. Med dette projekt vil vi undersøge og udvikle formater for, hvordan biblioteker kan styrke borgernes muligheder for kreative hands-on oplevelser og læring med teknologi i uformelle fællesskaber og derigennem styrke skabertrang, nysgerrighed og teknologibegejstring. Billedet til venstre viser et af de projekter, vi bruger som inspiration i projektet: det er et soldrevet væsen, som Amos Blanton har udviklet i sit projekt. Det er et eksempel på en hands-on-aktivitet, der giver mulighed for at udforske og forstå bæredygtig energi, for væsenet er udstyret med solpaneler, som er med til at drive en motor, så det kan bevæge sig. Projektet vil udvikle lignende aktiviteter - og der vil være fokus på bæredygtighed og hvordan vi kan bruge teknologi og kreativitet i den bæredygtige omstilling. 

Projektet skal styrkes af dels følgeforskning fra Aarhus Universitet/Interacting Minds Centre og dels internationale eksperter, der skal hjælpe os med at udvikle nye læringsformater for teknologiforståelse. Der er etableret samarbejde med Tinkering Studio fra Exploratorium i San Francisco og Ryan Jenkins fra Wonderful Idea. Begge arbejder med tinkering og er inspireret af Lifelong Kindergarten (MIT Media Lab) og Reggio Emilia-tilgangen. Vi samarbejder også med biblioteker i Vejle og Ballerup og håber, at der kommer flere partnere til i løbet af projektet. 

 

2. Læringsfællesskaber for en bæredygtig fremtid

Her er der tale om et mindre projekt, hvor vi får milighed for at arbejde sammen med et projekt, som vi i mange år har været inspireret af: Peer-2-peer-University. I projektet skal vi lave et proof-of-concept på, at læringscirkler og den digitale platform p2pu.org er brugbart i bibliotekernes arbejdet med verdensmål. Partnere: P2PU og Ballerup Bibliotekerne. 

 

3. Platform til samskabelse og synliggørelse af viden

Fra 2017-2020 var vi en del af forskningsprojektet PLACED: Place and Activity-Centric Digital Library Services, som viste stort potentiale for digitale services, der kan understøtte og opsamle viden fra aktiviteter i biblioteksrummet. Dette projekt skal undersøge, hvordan erfaringerne kan realiseres i danske biblioteker. Vi har Aarhus Universitet med som partnere. 

 

Se listen over alle nye udviklingsprojekter i bibliotekerne

Udover projekterne i Aarhus var der 43 andre biblioteksprojeker, der fik støtte. Se den samlede liste her. Vi glæder os til at følge de mange spændende projekter!

 

English version

Aarhus Public Libraries got funding for 3 new projects from The Agency for Culture and Palaces. The projects will start first quarter of 2022 and we look forward to work with citizens and partners on creative learning and technology, learning circles and sustainability and how to make learning and knowledge visible in the library space.

1. Creative learning and tinkering

In Aarhus Public Libraries it has been a focus to strengthen digital literacy and build bridge between people and technology.  With this project, we will explore and develop formats for how libraries can strengthen citizens' opportunities for creative hands-on experiences and learning with technology in informal communities, thereby strengthening creativity, curiosity and technology enthusiasm. The image on the left shows one of the projects that has inspired us: it is a solar-powered creature that Amos Blanton has developed in his project. It is an example of a hands-on activity that allows you to explore and understand sustainable energy, because the creature is equipped with solar panels, which help to drive a motor so that it can move. This new project will develop similar activities - and there will be a focus on sustainability and how we can use technology and creativity to live more sustainable.

The project will be strengthened partly by research from Aarhus University / Interacting Minds Center and by international experts who will help us develop new learning format: Tinkering Studio from Exploratorium in San Francisco and Ryan Jenkins from Wonderful Idea. Both work with tinkering. We also collaborate with libraries in Vejle and Ballerup and hope that more partners will join us.

2. Learning communities for a sustainable future

In this project we will get a chance to explore and unfold how learnings circles could be a way to create a more sustainable future. The learning circle methodology, as refined by Peer 2 Peer University, is rooted in equitable, community-based approaches to education. Learning circles combine the flexibility and access of informal education, with the scaffolded, peer nature of formal education. Not only are learning circles free to create and free to participate in, but they embody the very values of the SDG program: everybody is a teacher and a learner, education can lead to collective action, co-constructing a learning experience is itself a way to build knowledge and create the world that you want to live in. 

Int this project we get the opportunity to work with some people that we have been inspired by for many years: Peer-2-Peer-University. In the project, we will create a proof-of-concept that learning circles and the digital platform p2pu.org are a way to engage citizens in sustainability. Ballerup Libraries are also with us on this one.

3. Platform for making learning and knowledge visible in the library space

From 2017-2020, we were part of the research project PLACED: Place and Activity-Centric Digital Library Services, which showed great potential for digital services that can support and gather knowledge from activities in the library space. This project will explore how the learnings can be used in Danish libraries and how we can implement digital services like this. We have Aarhus University as partners in this project and we look forward to use the results from the research project and create a plan for how to bring them into library practice.