Læringsfællesskaber for en bæredygtigt fremtid

– et modningsprojekt

Resume

En bæredygtig fremtid kræver mere end blot at levere viden og læring i velkendte formater. Vi må tænke nye måder at sikre videndeling, globalt udsyn og læring i fremtiden. Dette modningsprojekt laver et proof-of-concept på, at læringscirkler og den digitale platform p2pu.org, er brugbart i folkebibliotekernes arbejde med verdensmål. 
Resultatet af modningsprojektet er afklaring af læringscirklers potentiale i danske folkebiblioteker samt en ansøgning til Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre om et større projekt.

Motivering

En bæredygtig fremtid for alle betyder, at vi ikke længere blot kan levere viden og læring i velkendte formater. Vi må tænke nye måder at sikre videndeling, globalt udsyn og læring for fremtiden. 
Peer 2 Peer University (P2PU) har i 14 år arbejdet med læringscirkler som metode til at sikre læring for alle. P2PU er en NGO, som har skabt en online platform, der frit kan bruges til at skabe læringsfællesskaber. Ideen er simpel: borgere og biblioteker samskaber strukturerede læringsforløb, der gøres tilgængelige på platformen p2pu.org. Borgerne mødes og gennemgår læringsforløb på det fysiske bibliotek – og under pandemien online.

Målgruppe

Unge og voksne borgere i lokalsamfund samt interessefællesskaber, der kan understøttes af læringsfællesskaber. De får nye mulighed for at lære – og for at få inspiration fra resten af verden.
Folkebiblioteker i Danmark får mulighed for at blive en del af international nytænkning om, hvordan vi skaber læring for alle borgere omkring verdensmål.

Konkrete indsatser

Resultatmål

Afklaring af læringscirklers potentiale i danske biblioteker og et proof-of-concept på, hvordan læringscirkler og den digitale platform p2pu.org, er brugbart i bibliotekernes arbejde med verdensmål.
At folkebiblioteker samarbejder for at forbedre muligheden for, at læringsfællesskaber og peer-læring kan blomstre.
En ansøgning til Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre om et nyt projekt. 

Aktiviteter

  • Workshop med danske biblioteker: afdækning af behov, deling af erfaringer
  • 3 online workshops med P2PU – åbent for alle danske folkebiblioteker
  • Etablering af projektsamarbejde med folkebiblioteker på tværs af flere kommuner og regioner

Metode

Metoden er en iterativ og eksperimenterende tilgang. Vi kan se, at læringscirkler har et potentiale, så gennem prototyper, inddragelse af borgere og danske biblioteker, vil vi sammen med P2PU afdække og udvikle et koncept, hvor læringscirkler kan danne basis for et styrket arbejde med verdensmålene.
Metoderne baseres på P2PU’s tre værdier: Peer Learning, Community & Equity.

Organisering

Aarhus Kommunes Biblioteker står for projektledelsen. 

Samarbejdspartnere, som er repræsenteret i styregruppen:
Ballerup Bibliotekerne, som har omfattende erfaring med at arbejde med verdensmål i bibliotekerne

P2PUniversity, som er en NGO, som arbejder med et mangfoldigt, frit og åbent alternativ til mere formel uddannelse. De har stor viden om læringscirkler, så det er afgørende at de er med som partnere. De står for udviklingsforløb for danske biblioteker. P2PU har herudover et stort internationalt netværk, som de bringer ind. 

Øvrige samarbejdspartnere som inviteres og kan tilknyttes projektet: 
Roskilde Bibliotekerne er med som testbibliotek. Andre folkebiblioteker inviteres og kan tilknyttes løbende. Kontakt til Herning centralbibliotek, som gennemførte et projekt om læringscirkler maj 2018 – juni 2019. 
Dialog med centralbibliotekerne og DDF for at undersøge, hvordan digitale læringsfællesskaber kan kobles til øvrige, digitale bibliotekstilbud. 
Kontakt med DB 2030 netværket i forhold til verdensmål samt internationale organisationer, som har arbejdet med læringscirkler: EiFL Public Libraries Innovation Programme, Stadtbibliothek Köln, Chicago Public Libraries m.fl.

Finansiering

Modningsprojektet finansieres af Aarhus Kommunes Biblioteker, Ballerup Bibliotekerne og Peer 2 Peer University med tilskud fra Udviklingspuljen folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, Slots- og Kulturstyrelsen

Kontakt

Sidsel Bech-Petersen, leder af projektudvikling og borgerinddragelse, Aarhus Kommunes Biblioteker: sibp@aarhus.dk 
Lotte Duwe Nielsen, projektleder, Aarhus Kommunes Biblioteker, LDN@aarhus.dk M: 51576461