Reglement

Reglementet er vedtaget af Aarhus Byråd og gældende fra 1. juni 2005. Senest justeret 18. december 2017.

Benyttelse

 • Biblioteket kan benyttes af alle
 • Det er gratis at benytte biblioteket.
 • Du skal betale for print, fotokopier og lignende, som du rekvirerer. Se priser på: www.aakb.dk/takster eller i særlig folder.
 • Alle kan låne bøger, tidsskrifter, lydbøger, musikmaterialer og andre materialer. Alle kan anvende computere og andet på biblioteket.
 • Visse materialetyper, som e-bøger og DVD, kan være underlagt begrænsninger i udlånsadgangen.
 • Biblioteket kan have materiale, der kun kan bruges på biblioteket, fordi det er særlig kostbart, kun findes i få eksemplarer, eller fordi det af andre grunde er mindre egnet til hjemlån.
 • Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, kan biblioteket opkræve depositum ved udlån.
 • Biblioteket kan fastsætte et maksimalt antal reserveringer, som du kan have stående i systemet ad gangen.

Lånerkort

 • Er du over 18 år fungerer sundhedskortet som adgang til at låne på biblioteket. Før du kan anvende sundhedskortet, skal du oprettes som bruger af biblioteket. Dette gør du via MitID fra bibliotekets hjemmeside www.aakb.dk, eller ved at du personligt henvender dig på et bibliotek. Når du skal oprettes som bruger, skal du medbringe dit sundhedskort.
 • Har du glemt pinkoden til selvbetjening, kan du oprette en ny ved at logge ind med MitID eller ved, at du personligt henvender dig på et bibliotek. Ved personlig henvendelse skal du medbringe legitimation som sundhedskort, pas eller kørekort.
 • Er du under 18 år, skal du vise dit sundhedskort eller pas samt en indmeldelsesblanket med én af dine forældres eller en værges underskrift, når du skal oprettes som bruger.
 • Er du under 18. år, får du ved oprettelsen et lånerkort. Efterfølgende kan du også benytte dit sundhedskort som lånerkort.
 • Dine forældre eller din værge indestår ved underskriften for dine (barnet eller den unges) forpligtelser. 
 • Det er kun dig selv, der må benytte dit sundhedskort eller dit lånerkort til biblioteket.
 • Du skal medbringe sundhedskort eller lånerkort ved hvert lån, med mindre du kan anvende personnummer og pinkode ved lånet.
 • Din pinkode skal opbevares adskilt fra dit sundhedskort og lånerkort.
 • Du er er ansvarlig for de materialer, der bliver lånt på dit sundhedskort eller lånerkort.
 • Bliver dit sundhedskort eller lånerkort væk, skal du straks melde det til biblioteket, som spærrer dit lånerkort eller brugen af dit sundhedskort.
 • Ved tyveri eller røveri af dit sundhedskort eller lånerkort skal du straks foretage en politianmeldelse.
 • Biblioteket opkræver et gebyr på 20 kr. for udstedelse af erstatningslånerkort til børn og unge under 18 år.

Servicemeddelelser via sms og e-mail

 • Når du bliver oprettet som bruger af biblioteket og oplyser e-mail adresse eller mobilnummer, accepterer du at modtage servicemeddelelser omkring lån, bestillinger, reserveringer og om din egen brug af bibliotekernes forskellige tjenester.

Opdatering af dine oplysninger

 • Det er dit ansvar at opdatere oplysninger som f.eks. e-mail adresse eller mobilnummer, som du har afleveret til biblioteket, så disse altid er korrekte. Disse kan opdateres på www.aakb.dk under ”Min konto” ”Brugerprofil” eller ved henvendelse på et bibliotek.

Registrering af lån

 • Alle dine lån bliver registreret elektronisk.
 • Lånet slettes, når materialet er afleveret til biblioteket.
 • Biblioteket har dog i op til fire uger efter afleveringen mulighed for at se, hvem der har lånt et materiale.
 • Bibliotekets behandling af personoplysninger sker efter persondataloven, se nærmere på Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside: www.aakb.dk/personoplysninger.
 • Bibliotekets materialer er tyverisikrede.

Lånetid

 • Lånetiden er normalt 30 dage.
 • Det enkelte bibliotek kan fastsætte lånetid for efterspurgte materialer, f.eks. 7 eller 14 dage. 
 • Din sidste frist for aflevering står på den udlånskvittering, du kan udskrive som bon eller som en e-mail ved alle lån. 
 • Normalt kan du forlænge lånetiden, hvis materialet ikke er bestilt af andre. Fornyelse af materialer kan først ske 7 dage før afleveringsfristen. Der er fastsat et maksimalt antal gange lånetiden kan forlænges. 
 • Du kan udskrive afleveringskvitteringer på bon.
 • Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at du har afleveret de lånte materialer.
 • Kontrollér ved afleveringen, at de materialer, du afleverer, svarer til de materialer, der nævnes på afleveringskvitteringen.
 • Du er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, om du har registrerede lån af materialer under ”Lån” og ”Overskredne lån” under ”Min konto” på bibliotekernes hjemmeside www.aakb.dk. Du kan også kontrollere din lånerstatus på udlånsautomaterne på biblioteket.
 • Hvis du afleverer biblioteksmaterialer gennem brevsprækken på et bibliotek eller med postforsendelse, kan du ikke få en afleveringskvittering, og det er dit ansvar, hvis du anvender denne fremgangsmåde. Det skal bemærkes, at din aflevering først registreres på bibliotekets næste åbningsdag, eller når posten når frem. Dette kan have betydning for størrelsen af et eventuelt gebyr.

Aflevering af materialer lånt på folkebiblioteker udenfor Aarhus Kommune

Du kan aflevere materialer lånt på andre folkebiblioteker på folkebibliotekerne i Aarhus. Det fremgår af Kulturstyrelsens udtalelse herom, at 

"Det skal understreges, at denne eventuelle aflevering sker på borgerens eget ansvar, hvilket indebærer, at låneren har ansvaret for materialet indtil det er modtaget hos det långivende bibliotek."

Overskridelse af lånetiden

 • Overskrider du lånetiden, skal du betale gebyr efter gældende takst (se takster på: www.aakb.dk/takster eller i særlig folder). Taksterne og rammerne for justering af disse er fastsat af Aarhus Byråd.
 • Du skal betale gebyr for overskridelse af lånetiden, også selv om der ikke er sendt en advis via e-mail, SMS eller push-meddelelse på app tre dage før udløb af lånetiden eller en hjemkaldelse til dig.
 • Der udsendes kun én hjemkaldelse (ca. 18 dage efter lånetidens udløb).
 • Du får advis via e-mail, SMS eller push-meddelelse på app tre dage før udløb af lånetiden, hvis du har ajourført dit mobilnummer og din e-mail adresse.
 • Gebyrer, som du ikke betaler, overgives til inkasso med deraf følgende omkostninger for dig.
 • Der kan efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige foretages lønindeholdelse og udpantning for gebyrer med tillæg af omkostninger m.v. 
 • Gør du brug af app’en ”Biblioteket” på din smartphone, kan du abonnere på en række påmindelser. Du skal være opmærksom på, at hvis du gør brug af disse påmindelser, får du ikke tilsvarende adviseringer via SMS, mens du stadig får adviseringer og hjemkaldelser via e-mail, hvis du har registreret en sådan.

Erstatning

 • Hvis du ikke har afleveret et materiale fem uger efter lånetidens udløb, betragter biblioteket det som bortkommet.
 • Bortkommet eller beskadiget biblioteksmateriale skal du erstatte med en erstatningspris (se www.aakb.dk/takster eller i særlig folder om takster).

Udelukkelse og bortvisning af brugere

 • Har du i gentagne tilfælde ikke afleveret lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand, kan du udelukkes fra at låne på Aarhus Kommunes Biblioteker.
 • Udelukkelsen kan opretholdes, indtil du har afleveret eller erstattet materialet.
 • Skylder du biblioteket 200 kr. eller derover i gebyrer for overskridelse af lånetiden, kan du udelukkes, indtil hele gælden er betalt.
 • Udelukkelse af dig som bruger skal ske med syv dages skriftligt varsel. I særlige tilfælde har biblioteket dog hjemmel til at foretage udelukkelse uden varsel.
 • Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.

Fratagelse af mulighed for selvbetjening

 • Du har ikke mulighed for at betjene dig selv, når du samlet skylder biblioteket et beløb på 225 kr. eller derover i gebyrer og erstatning for beskadigede eller bortkomne materialer. Dette betyder, at du ikke kan betjene dig selv ved vores udlånsautomater, og at du ikke kan forny materialer på nettet. Du er, indtil gælden er registreret som betalt, henvist til betjening hos personalet på et bibliotek i den betjente åbningstid.

Ansvar

 • Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger din pc, programmer eller afspilningsudstyr.
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar for det materiale, som du opsøger på eller kopierer fra Internettet.

Registrering af pc-benyttelse

 • Internetbenyttelse gennem bibliotekernes publikums-pc’er og de trådløse netværk registreres og opbevares i 30 dage.
 • Kun ved dommerkendelse i forbindelse med efterforskning af en alvorlig kriminalsag kan de registrerede oplysninger udleveres til myndighederne.

Åbne biblioteker

 • På en række biblioteker er der, ud over bemandet åbningstid, ubemandet åbningstid, hvor der ikke er personale til stede. Disse biblioteker kaldes ’åbne biblioteker’.
 • I den ubemandede åbningstid kan du låne og aflevere materialer, og benytte bibliotekets tilbud på stedet.
 • Der er adgang for alle, der er 15 år og derover, og som er registreret som brugere af biblioteket. Adgangen sker ved, at du anvender sundhedskort eller lånerkort.
 • Benyttelse af biblioteket i den ubemandede åbningstid sker på dit eget ansvar.
 • Der er adgang for alle, der er 14 år og derunder, hvis de ledsages af en person, der har adgang til biblioteket i den ubemandede åbningstid.

Det enkelte bibliotek kan fastsætte et nærmere ordensreglement for benyttelse af biblioteket.

Foldere med regler for benyttelse af biblioteket og takster får du udleveret ved indmeldelse, og de ligger desuden fremme i alle biblioteker.

Du kan læse om regler for lån og leje af lokaler og folder om ydelser, der kan kræves betaling for, på www.aakb.dk/lokaler

Alle de nævnte oplysninger m.v. kan du finde på Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside www.aakb.dk.