Web2.0 – demokratisk medborgerskab for børn og unge i Herredsvang

---

Et pilotprojekt

Abstract:
For at starte en fødekæde af aktive børn handler projektet Web2.0 – de-mokratisk medborgerskab for børn og unge i Herredsvang om at inddrage og ansvarliggøre grupper af børn og unge i Herredsvang i forhold til ud-vikling af forskellige temagrupper, der kan give dem flere forskellige vink-ler på brugen af IT; alt sammen med det formål at få børn og unge til at bruge IT mere struktureret og kreativt og for at fastholde dem i interes-sen.
I pilotprojektet er det dernæst hensigten at en gruppe udvalgte og/eller tilmeldte børn og unge i første omgang kvalificeres til at udnytte de red-skaber, der gør det muligt at udnytte intentionerne i web2.0. At de der-næst producerer indhold til Internettet ved hjælp af blogs, digitale fortæl-linger ved hjælp af mobiltelefoner som optagerudstyr, oploading af pro-dukter til You Tube, Wikipedia etc.  Indholdet kan være fortællinger – fokus på hændelser eller historier hvor børnene/de unge medvirker til at formidle og brande lokalområdet.
Pilotprojektet ses som et forprojekt til et større Web2.0-projekt for Her-redsvangs børn og unge, hvor vi udnytter egne erfaringer med IT og ak-tivt medborgerskab samt de erfaringer, der skabes gennem pilotprojek-tet. Erfaringer fra pilotprojektet vil indgå i en større ansøgning til Integra-tionsministeriet og Biblioteksstyrelsen senere på året

Formål
Hovedformålet med projektet er at undersøge, hvordan et lokalområde sikrer aldersgruppen de 12 til 18 årige et medejerskab til det sociale in-formations-samfund.
Fokus i pilotprojektet skal være:
• Borgerinddragende og oplysende
• Antidiskriminerende
• Kulturløftende
• Tværetnisk og integrationsfremmende
• Studieforberedende
Delmålene er at:
• skabe en interesse hos såvel drenge som piger for IT, såvel krea-tivt som struktureret
• medvirke til at børn og unge på sigt vælger uddannelser indenfor det naturvidenskablige område

Kontakt
Afdelingsleder af Gellerup og Hasle Bibliotek Lone Hedelund
Tlf:  89 40 96 41
E-mail: lhh@aarhus.dk