Mit bibliotek - personlig biblioteksservice på nettet

Projketbeskrivelse:
Projektets hjemmeside: sw69895.asp

Abstract:
Mit bibliotek er et spændende og visionært projekt, der arbejder med nye digitale formidlingsformer i en brugerrelateret og personaliseret sammenhæng.  
 
Bibliotekerne oplever at brugerne i stadigt større omfang bestiller materialerne hjemmefra og udelukkende kommer på biblioteket for at afhente og aflevere. På biblioteksområdet vil det derfor være et vigtigt parameter fremover at kunne tilbyde brugerne f.eks. inspiration på nettet Det overordnede mål med projektet er således at styrke benyttelsen af bibliotekernes digitale videnresourcer, bibliotekskatalogerne og Netbibliotekerne, samt styrke den digitale formidling på bibliotekerne. Projektet arbejder på at tilbyde brugerne mulighed for at græsse samt hente inspiration og anbefalinger til læsning, at skabe relevante og personaliserede tilbud samt at tilbyde brugerne en personaliseret ”sømløs” tilgang til biblioteksressourcer, uanset datakilde. Projektet arbejder på at tilvejebringe en serviceorienteret it-infrastruktur som sikrer størst mulig anvendelse af indhold præsenteret gennem forskellige lokalt eller emnemæssigt forankrede eller personlige portaler. Endelig vil projektet afprøve og i videst muligt omfang etablere en model for samarbejde på tværs i bibliotekssektoren.
 
Mit Bibliotek arbejder med udvikling og implementering af webservices, dels i form af nye services baseret på sammenstilling af eksisterende data og nye data, dels baseret på eksisterende datakilder i samarbejde med Netbibliotekerne. En række af disse services er implementeret i biblioteksbasen hos de 7 deltagende folkebiblioteker således at man samtidig med fremfinding og visning af en fuld bibliografisk post indenfor skønlitteratur eller musik kan blive præsenteret for ekstra information og inspiration i form af f.eks. anbefalinger.

Eksempelvis:
- anbefalinger af bøger fra Litteratursiden (http://www.litteratursiden.dk)
- forfatterportrætter fra Litteratursiden (http://www.litteratursiden.dk)
- forfatterportrætter fra ForfatterWeb (http://www.forfatterweb.dk)
”Andre, der har lånt..” – en’anbefalings’- eller ’inpirations’-service indenfor skønlitterære bøger samt CD´ere/indspillet musik. Servicen, der bygger på begrebet kollaborativ filtrering, er baseret på anonymiseret lånehistorik fra alle 7 deltagende folkebiblioteker. Den ‘kollektive intelligens’ den opsamlede, anonymiserede lånehistorik er udtryk for samles for første gang sammen og stilles til rådighed som inspiration for andre brugere. Det resulterer i anbefalinger, som er baseret på den samlede sum af brugererfaringer.
- anmeldelser fra DotBot.dk (http:www.dotbot.dk)
Bibliotekernes Netmusik inkl. visning af lydklip.  (http://www.bibliotekernesnetmusik.dk )
- nyheder og anmeldelser fra Musikbibliotek.dk
 
Mit Bibliotek arbejder med etablering af en fælles teknisk infrastruktur for det samarbejdende biblioteksvæsen og dermed med at muliggøre integration af data, tjenester og brugergrænseflader mellem aktører som folkebiblioteker, forskningsbiblioteker og f.eks. kommuner med det sigte at stille data, tjenester og brugergrænseflader frit til rådighed i videst muligt omfang. Den bagvedliggende it-infrastruktur er baseret på web services (SOAP/XML) og SOA – Service Orienteret Arkitektur. Det gennemgående princip i den serviceorienterede arkitekturmodel (SOA) er

at de enkelte komponenter er organiseret i lag som tilbyder og benytter services hos hinanden. I modsætning til simpel dataadgang giver services mulighed for at udveksle informationer ud fra den konkrete sammenhænge og åbner dermed for avanceret samspil og genbrug af data. Den anvendte arkitektur i Mit Bibliotek er en trelagsarkitektur, hvor brugeren via sin web-browser møder en brugergrænseflade (f.eks. Biblioteksbasen) der trækker på systemer og services i et underliggende tjenestelag, (f.eks. Andre, der har lånt”) hvis tjenester dannes ved at trække på og kombinere ressourcer fra det nederste datalag (f.eks. data fra 7 forskellige biblioteker.)

Et erklæret mål i projektet er at skabe relevante og personaliserede tilbud. Derfor arbejder projektet med at afprøve forskellige personaliseringsmodeller og profiltyper: situationsbestemte profiler, skræddersyede, personlige profiler koblet med opsamling af individuel adfærd, kollaborativ filtrering i samspil med personlige profiler samt vægtningsparametre. Den nuværende strategi i projektet er at kombinere kollaborativ filtrering og adfærdsbaseret personalisering med simple til- og fravalg. Endvidere arbejdes der med metoder til at frembringe et kvalificeret datagrundlag som basis for et intelligent system, der kender den enkelte brugers litterære profil og lånemønstre. Målet er at udvikle en service der kan give den enkelte bruger en række personlige anbefalinger baseret på vedkommendes tidligere lån, egne vurderinger (positive / negative) samt ratings. Dette kan eventuelt kobles med flere vægtningsparametre så som tid. I forlængelse af Web 2.0-tankegangen afprøver projektet muligheden for at den enkelte bruger kan komme med personlige ’tags’ eller kommentarer til en bog/musik-cd.

For at sikre at de personaliseringsmuligheder projektet arbejder med har relevans for slutbrugerne arbejder projektet løbende med formidling og brugerinddragelse. Bl.a. igennem brugerpaneler, tests samt evaluering af de udviklede services.

Projektperiode: 2005-2006

 

Projektbeskrivelse: 

Projektansøgning: graphics/portal/mitbibliotek/Ans%F8gning%20til%20Udviklingspuljen%202005%20-%20Netbiblioteket.doc


Projektorganisering:
Styregruppe:
Per Mogens Petersen, Dansk BiblioteksCenter;
Peter Jensen, Gentofte Bibliotekerne;
Bente Nielsen, Frederiksberg Kommunes Biblioteker;
Sara Jørgensen, Herning Centralbibliotek;
Ågot Berger, Købehavns Kommune Bibliotekerne;
Per Birk, Silkeborg Bibliotek;
Birte Christensen-Dalsgaard, Statsbiblioteket;
Hans Lauridsen, Statsbiblioteket;
Else Goul, Vejle Bibliotek;

Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Århus Kommune

Økonomisk/juridisk ansvarlig:
Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Århus Kommune

Projektansvarlig:
Bo Fristed, Borgerservice og Biblioteker, Århus Kommune

Projektleder:
Gitte Barlach, Borgerservice og Biblioteker, Århus Kommune

Projektets medarbejdere:
Rikke Lose, Dansk BiblioteksCenter;
Birgit Juhl Andersen, Gentofte Bibliotekerne;
Peter Jensen, Gentofte Bibliotekerne;
Kristian Mikkel Nielsen, Frederiksberg Kommunes Biblioteker;
Martin Schmidt-Nielsen, Frederiksberg Kommunes Biblioteker;
Claus Aarslev, Herning Centralbibliotek;
Morten Brunbjerg Bech, Herning Centralbibliotek;
Niels Jensen, Købehavns Kommune Bibliotekerne;
Michael Lykfeldt, Købehavns Kommune Bibliotekerne;
Karen Thomsen, Silkeborg Bibliotek;
Per Hofman Hansen, Silkeborg Bibliotek;
Mads Villadsen, Statsbiblioteket;
Ewan Andreasen, Vejle Bibliotek;
Jørgen Gram Christensen, Vejle Bibliotek;
Steen Gert Larsen, Borgerservice og Biblioteker, Århus Kommune


Projektpartnere:
Århus Kommunes Biblioteker

Silkeborg Bibliotek

Gentofte Bibliotek

Herning Centralbibliotek

Københavns Kommune Bibliotekerne

Vejle Bibliotek

Frederiksberg Kommunes Biblioteker

Statsbiblioteket

Dansk BiblioteksCenter A/S


Projektet er støttet af:

Biblioteksstyrelsen

Kontakt:
Gitte Barlach gba@bib.aarhus.dk
Tlf: 89 40 94 28