Medborgercenter Hasle

Projektbeskrivelse:

Abstract:

Hensigten med projektperioden er at der skabes sammenhængskraft mellem boligorganisationerne, kommunale tilbud, foreninger, frivillige samt forskellige projekter, der tilsammen bebor Kulturhuset Herredsvang og som skal servicere og udvide aktivitetsniveauet for borgerne i boligområdet Herredsvang. Dette foregår ved kompetenceudvikling af nuværende og kommende ansatte i huset, en løbende organisationsudvikling og -tilpasning. Borgerinvolvering er et vigtigt omdrejningspunkt i projektet og derfor foretages en kortlægning af borgernes ressourcer og interesser gennem en omfattende borgerundersøgelse mhp. aktivitetsudvidelse.

1. Centrale aktiviteter og mål:

Foruden kompetenceudvikling for ansatte og brugere af huset er intentionen at udvikle et introduktionsprogram, der skal medvirke til en bæredygtig organisation i et hus, der er i stadig forandring og som består af partnere med vidt forskellige tilhørsforhold, uddannelse og etnicitet. Der udarbejdes planer for snitfladerne mellem husets forskellige aktører og funktionsenheder. En borgerundersøgelse skal pågå dels via internettet, fra uddelte spørgeskemaer samt gennem direkte kontakt med borgerne. Følgende aktiviteter startes eller udbygges: job, lektiehjælp, retshjælp, kurser i medborgerskab etc..

Der er 3 hovedformål:

  1. skabe en organisering og organisationskultur, der kan rumme og fremtidssikre en meget organisk og dynamisk organisation
  2. borgerdreven innovation bl.a. ABCD-modellen
  3. med baggrund i den igangsætte eller udbygge allerede eksisterende aktiviteter


2. Budget:

Projektet har et budget på 1.774.000 kr. hvoraf de 990.000 finansieres af Styrelsen for Biblioteker og Medier, 387.000 er medfinansiering og 397.000 er egenfinansiering, hvoraf Borgerservice og biblioteker har støttet med de 100.000 kr.

3. Organisering:

Kulturhuset Herredsvang er et samarbejdsprojekt mellem Hasle Bibliotek, Den Boligsociale Indsats, Folkeinformation, forældrevejledningen Vejledningscenteret, en beboerstyret butik og café, projekter bl.a. borgerportalen aarhusvest.dk, Natteravnene og Hava. Derudover er der undervisning i bl.a. IT, kunst samt en forældredreven Lego-mindstorm klub for børn. Endvidere en Retshjælp, baseret på frivillig juridisk arbejdskraft. Endelig er der lektiehjælp 4 gange ugentlig drevet af lokale beboere, samt af Socialforvaltning og Ungdomsskole i fællesskab. Desuden bruges Kulturhuset af forskellige foreninger fra området.

Kulturhuset er organiseret på følgende måde: Styregruppe svarende til etableret styregruppe for Kulturhuset: 11 personer fra boligorganisationerne, Kulturhus og borgere fra området. Husmøder for alle medarbejdere i Kulturhuset hver 2. uge, samt koordinerende møder mellem leder af Kulturhuset og leder af biblioteket.

4. Evaluering og formidling af resultater

Projektet indgår i det samlede nationale projekt med dannelse af medborgercentre finansieret af Styrelsen for Biblioteker og Medier og indgår dermed i den samlede evaluering af dette projekt. Evalueringen foregår i samarbejde med RUC. Hvert halvår skal alle igangværende medborgerprojekter udfylde en elektronisk faglig statusrapport, hvor der tilbagemeldes på udvalgte parametre.

Lokalt formidles forskellige aktiviteter igangsat under projektet på www.aarhusvest.dk ligesom mere specifikke faglige resultater formidles via personaleblade og i relevante faglige tidsskrifter.

Kontakt:

Navn: Lone Hedelund

Enhed: Lokalbibliotekerne – Gellerup og Hasle Biblioteker

Email: lhh@aarhus.dk

Telefon nr.: 89 40 96 30 eller 89 40 96 40