Community Center Gellerup

Projektbeskrivelse:

Abstract:

Community Center Gellerup skal udvikle og udvide folkebibliotekets løsning af informationsmæssige opgaver i et tæt samarbejde med andre institutioner, som har lokalefællesskab med Gellerup Bibliotek. Intentionen er at udvikle samarbejdsmodeller for tværsektorielt samarbejde, mangfoldighedsledelse gennem dialogbaseret arbejde og via samarbejde under forskellig ledelse at udnytte synergieffekten i det tværfaglige samarbejde. Desuden skal der arbejdes med former for involvering af frivillige i den daglige drift samt med udvikling af folkebiblioteket med pro-aktiv borgerinddragelse. Endelig skal der udarbejdes strategi for en forankring af de forskellige modeller.

Projektet slutter som projekt med udgangen af 2006.

Der henvises endvidere til projektets hjemmeside, hvor det er muligt at læse projektansøgning, økonomi samt abonnere på Nyhedsbrev, og hvor forskelligt produceret materiale indlægges.


Projektorganisering:

Styregruppe

Birgit Lind, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Gitte Krogh, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune;

Ingelise Hansen, Sundhed og Omsorg, ÅAarhus Kommune;

Flemming Munch, Bibliotekscenter for Integration

Projektgruppe

Sami Saidana, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune;

Lisbeth Bruun, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune;

Nicola Ravden, Bibliotekscenter for Integration;

Kambiz K. Hormoozi, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Lone Hedelund, Aarhus Kommunes Biblioteker

Projektleder

Lone Hedelund, Aarhus Kommues Biblioteker

Proceskonsulent

Professor John Andersen, Roskilde Universitetscenter, Institut VIII, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, samt forskningsassistent Martin Frandsen.

Samarbejdsaftalen om sparring og evaluering mellem RUC og projektet Gellerup Community Center sigter på at udvikle og opbygge en praksisnær viden om bibliotekers betingelser, muligheder og rolle for tværsektorielt samarbejde mellem flere institutionstyper og –former i forhold til myndiggørelsen (empowerment) af såvel medarbejdere som etniske minoritetsgrupper samt involvering af frivillige i den daglige drift.

Herunder undersøgelse af eventuel afsmittende effekt i forhold til udviklingen af lokale bysamfund., der varetager følgende arbejdsopgaver: fremdrift af projektet, forberedelse og gennemførelse af kurser og workshops, udarbejder strateginotater, samarbejdsmodeller, samt medvirke til igangsættelse af borgerinvolveringen og inddragelse af frivillige.


Projektpartnere:


Projektet er støttet af:

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Aarhus Kommunes Bibliotekers Udviklingspulje

Kontakt:

Lone Hedelund   lhh@aarhus.dk

Tlf: 89 40 96 40