Cafe Einstein – den kreative studentercafe

Projektsbeskrivelse:

Projektet Cafe Einstein blev formuleret i efteråret 2005 i et netværkssamarbejde mellem sTUDENTERHUS åRHUS, Statsbiblioteket, Handelshøjskolens Bibliotek Aarhus, Aarhus Tekniske Skole samt Århus Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket: Hensigten var at forsøge at konkretisere nogle af de ideer til sømløse brugerrettigheder, som blev skitseret i en strategiske analyse om integration af brugerrettigheder til folke- og forskningsbiblioteker: Integration af brugerrettigheder (pdf)
 
Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker bevilgede støtte til folkebiblioteksdelen med 293.889 kr. i 2006 og 303.889 kr. i 2007. Århus Kommunes Biblioteker bevilgede 50.000 kr. i tilskud for 2006. Projektstart blev udsat mens der blev ansøgt om støtte til ekstern finansiering af forskningsbibliotekernes deltagelse i projektet. Det lykkedes imidlertid ikke, idet DEFF har gav afslag november 2007. Hermed er projektet formelt lukket.
Netværkssamarbejdet mellem folke- og uddannelsesbibliotekerne og sTUDENTERHUS åRHUS vil forsætte i andre fora.

Abstract:

”Cafe Einstein – den kreative studentercafe” vil udvikle og teste nye sømløse services og vejledningsmetoder i et dynamisk, fysisk udviklingsmiljø, hvor erhvervsliv, iværksættere og studerende mødes på tværs af fag. Projektet vil arbejde med nye metoder for brugerinddragelse til at udvikle nye produkter og services, for og med studerende.

Der arbejdes med 4 hovedelementer
 

  • Produkter og services: hvad er der brug for kompetencemæssigt og indholdsmæssigt på tværs af fag?
  • Brugerinddragelse: Hvordan skabes en iterativ designproces, der inddrager brugerne i at udvikle sømløse biblioteksressourcer?
  • Samarbejdsmetode: Hvordan åbnes og organiseres samarbejde og netværk i krydsfeltet mellem studerende, erhvervsliv og biblioteker?
  • Rum for videndeling: Hvordan iscenesættes videndeling mellem aktørerne?


Projektet er 2-årigt. Projektstart er udsat til september 2006, mens der søges ekstern støtte til forskningsbibliotekernes deltagelse.

Projektorganisering:

Styregruppe:

Har fokus på projektets overordnede strategi, fremdrift og indhold. Deltagere: ledelsesrepræsentanter fra projektpartnerne og sTUDENTERHUS åRHUS.

Projektgruppe:

Står for aktiviteter, planlægning, koordinering og udvikling og mødes løbende i hele projektperioden. Deltagere: projektleder og projektmedarbejdere og fra projektpartnerne og Studenterhus Århus

Projektledelse:

Projektejer: Knud Schulz, Aarhus Kommunes Biblioteker

Projektleder: Lotte Duwe Nielsen, Aarhus Kommunes Biblioteker

Idegruppe:
Gruppen skal formidle gensidig inspiration og videndeling mellem projektet og relevante aktører i og udenfor biblioteksverdenen. Gruppen etableres og inviteres i projektets første fase. Gruppen udvikles i sammenhæng med projektet, således at medlemmerne ikke nødvendigvis er gennemgående i hele projektperioden, og der kan komme nye til undervejs.

Følgegruppe:

Biblioteksnetværk Århus Amt (BÅA), som er et ledelsesforum for de største folke- og forskningsbiblioteker i Aarhus-regionen, har fokus på udvikling af sømløse brugerrettigheder og stod bag analysen om integration af brugerrettigheder. BÅA bidrager med inspiration og skal sikre videndeling mellem projektet og de seks folke- og forskningsbiblioteker i regionen.

Projektpartnere:

sTUDENTERHUS åRHUS

Statsbiblioteket

Handelshøjskolens Bibliotek Aarhus

Aarhus Tekniske Bibliotek

Aarhus Kommunes Biblioteker


Projektet er støttet af:

Biblioteksstyrelsen

Aarhus Kommunes Bibliotekers Udviklingspulje

Der ansøges om yderligere ekstern finansiering til projektet, bl.a. fra DEFF.

Kontakt:

Knud Schultz ksc@aarhus.dk

Tlf: 89 40 92 01

Lotte Duwe Nielsen  ldn@aarhus.dk

Tlf: 89 40 92 48