Referat fra lokalarkivernes årsmøde den 28. april 2015

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved Arkivudvalgets formand
Skriftlig beretning udsendes i forbindelse med mødet
3. Regnskab for 2014
4. Budget for 2015
5. Orientering om gode opbevaringsforhold og
om forsikringsforholdene på arkiverne
6. Eventuelt
herunder udveksling af informationer mellem arkiverne.

REFERAT
1. Valg af dirigent 
Lennie Boesen fra Lystrup Elsted-Elev Lokalhistoriske Arkiv blev valgt. Dirigenten gennemgik dagsordenen.
 
2. Beretning ved Arkivudvalgets formand, Svend-Erik Christiansen, Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv
Se den skriftlige beretning vedlagt dette referat.
Kommentarer fra mødet:
* Der er et ønske om at kunne købe udenom indkøbsaftalen. Som en del af Aarhus Kommune skal lokalarkiverne købe igennem kommunens indkøbsaftaler.
* Arkivkasser købes med opgivelse af arkivnummer fra SLA. Derved gives rabat.
* Lønnede arkivmedarbejdere: ”Det er dejligt, at der nu udbetales løn uden, at man behøver at indberette”. 
* Udviklingspuljen: Alle arkivrelevante kurser betales nu af Arkivudvalget (dvs. fælleskassen). Tidligere var det kun Arkibas-kurser, der blev betalt af Arkivudvalget. 
 
3. Regnskabet ved Arkivudvalgets formand.
Se bilag vedlagt dette referat.
Kommentarer fra mødet:
* Det kan være en god idé at bruge af opsparingen. F.eks. er det en god ide at arbejde mere med formidling i lyset af Borgerservice og Bibliotekspolitikkens mål om medborgercentertanken. 
* Der arbejdes med digitalisering af sognerådsprotokollerne.
* SLA har sammen med andre kulturinstitutioner indgået aftale med CopyDan omkring visningsudgaver på nettet af ophavsretsbeskyttede billeder. Der blev spurgt: Skal der betales til Copydan for retten til brug af billeder på internettet? Hertil svarede Arkivudvalgets formand, at det skal der, nemlig 12 øre pr. offentliggjort billede i visningsudgaven. Aftalen gælder alle kulturinstitutioner m.m., og omfatter bl.a. Arkiv.dk, danskebilleder.dk, museernes billeder, Nationalmuseets billeder og Det Kongelige Biblioteks billeder. Der betales fra en fælles pulje, administreret af SLA for lokalarkivernes vedkommende. Der bliver formodentlig tale om en tilsvarende mindre forhøjelse af enkeltlicensen/kommunelicensen. Der opfordres til, at man undersøger, om man har billeder, der nu kan offentliggøres under den nye aftale.
 
4. Budget ved Arkivudvalgets formand.
Den samme fordelingsnøgle benyttes som tidligere (bestemt efter indbyggertallet i de tre områder). Dermed er budgettet uændret fra 2014. Mødet udtrykte enighed hermed.
 
5. Orientering ved Arkivudvalgets Formand.
Forsikringsforholdene for arkiverne samt en opbevaring af arkivalierne med omtanke blev der kort redegjort for.
 
6. Eventuelt
* Søren Bitsch Christensen, Stadsarkivar: Erhvervsarkivet flytter som bekendt til Viborg. Kommunens arkiv tilbageføres til Aarhus Stadsarkiv. Der forhandles om et permanent lån af private Aarhus-arkivalier til Stadsarkivet. Arkivalier af national betydning vil efter reglerne ikke blive udlånt til Stadsarkivet. Stadsarkivet flytter muligvis ind i det nye byggeri Dokk1 på Aarhus havn. Der forhandles med Rigsarkivet om et eventuelt fjernlånssamarbejde med Rigsarkivet. Erhvervsarkivet lukker med udgangen af 2015.
* Projekt 2017 aarhusianere. I 2017 er Aarhus europæisk kulturhovedstad. Arkiverne deltager med projektet. Der indsamles 2017 erindringer fra Aarhus. Lokalarkiverne opfordres til at deltage aktivt i projektet - både med indsamling af materiale og med formidlingen.
* Der er udsendt et skema fra lokalarkiverne i Østjylland hvor der bedes om information om fotografer i Østjylland. Alle bedes kigge, om de kan hjælpe med information.