Referat fra Lokalarkivernes årsmøde mandag 24.4.2017 i Dokk1

Dagsorden:

1)    Valg af dirigent
2)    Præsentation af Arkivudvalget
3)    Beretning ved Arkivudvalgets formand Kirsten Williams
4)    Regnskab 2016
5)    Budget for 2017
6)    Eventuelt

 

1) Valg af dirigent
Lennie Boesen fra Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling blev valgt.
Dirigenten gennemgik dagsordenen.

 

2) Præsentation af Arkivudvalget
Arkivudvalget sammensætning i 2016:
Svend-Erik Christiansen indtil 1.5.2016 (Vest)
Niels Løgager Nielsen fra 1.5.2016 (Vest)
Kirsten Williams (Syd)
Marianne Vasard Nielsen (Nord)
Søren Bitsch
Susanne Gilling
Merete Aaby Nielsen
Britta Bitsch (sekretær)

 

3) Beretning ved Arkivudvalgets formand Kirsten Williams, Beder- Malling Egnsarkiv
Den skriftlige beretning udsendes sammen med referatet

Udstilling i Aarhus Rådhus:
Plancherne ligger stadig på Stadsarkivet og kan udlånes til arkiverne. De findes desuden i elektronisk udgave, som fås ved henvendelse til Marianne Vasard Nielsen fra Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske samling.

Statistik fra arkivernes årsberetninger 2013 – 2016:
Alle 22 arkiver har besvaret statistikskemaet. Der er pæn fremgang på antal åbningstimer (dog stor variation), besøgstal og skriftlige henvendelser.

Opklarende spørgsmål vedr. udstillinger: Det tæller hver gang man skifter indhold på en udstilling Interview og videooptag bør opprioriteres.

Forslag fra salen: Lokalarkiverne kan gå sammen om et kursus, hvor Ove Gibskov underviser i interviewteknik. Arkivudvalget arbejder videre med idéen.

Opsigelse af arkivlokaler i Skødstrup og Skæring:
Susanne Gilling orienterede. Der arbejdes dels i Arkivudvalget dels på forvaltningsniveau på at finde nye lokaler til arkiverne. Og der er stor opmærksomhed omkring det.

Søren Bitsch har forelagt sagen for rådmanden, og der er ikke truffet en afgørelse endnu.

Fra løn til honorar – omlægning af aflønningen til arkivledere
Fremlagte bilag kan ses nederst på siden.
Kommentar fra salen: et dilemma om man skal være professionel eller ulønnet frivillig. Det er et tilbud det enkelte arkiv kan tage imod eller undlade.

Digitalisering af sognerådsprotokollerne:
Søren Bitsch orienterede. Digitalisering af protokollerne er nu færdig og Stadsarkivet søger frivillige til indtastning på hjemmesiden. Målet er at blive færdig i 2020 – i 50 året for kommunalreformen.

 

4) Regnskab for 2016 og 5) Budget for 2017
Se bilag nederst på siden
Kommunelicens og SLA kontingent følger kommunens indbyggertal, et tal som forventes at stige fremover. Om det også fremover skal være befolkningsgrundlaget som skal styre fordelingen tages op på næste årsmøde.

Niels Løgager, Arkivudvalget gjorde opmærksom på partnerskabsaftalen mellem SLA og Veluxfonden.

6) Evt.
Der ønskes flere kontoudtog om året. Dette kan desværre ikke imødekommes.

Kirsten Petersen fra Aarhus Kommune orienterede om, hvad man i de enkelte arkiver skal være opmærksom på ved indkøb. Arkivudvalget sender en vejledning ud.

Merete Aaby Nielsen forlader Arkivudvalget som følge af vedtægtændringerne.

Dirigenten takkede for god ro og orden

Referent: Merete Aaby Nielsen