Referat fra lokalarkivernes årsmøde den 27.4.2016

for lokalarkiverne i Aarhus Kommune

Referent: Britta Bitsch

1.   Valg af dirigent
Lennie Boesen, Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling, blev valgt

2.   Beretning ved Arkivudvalgets formand
Den skriftlige beretning udsendes sammen med referatet.

Arkivudvalgets sammensætning i 2015: Marianne Vasard Nielsen, Kirsten Williams, Svend-Erik Christiansen, Søren Bitsch Christensen, Merete Aaby Nielsen, Mikkel Haaning og Britta Bitsch (sekretær)

11 arkiver har nu hjemmeside.

Fordeling af driftsmidler. Se bilag nederst på siden.

Udviklingspuljen har til formål at øge aktiviteten, ved at der kan søges til målrettede aktiviteter eller anskaffelser. Se bilag nederst på siden.

Aflønning af arkivlederne. Der har tidligere været 40 timer fordelt på arkiverne, nu er der 28 timer. Fordelingen af disse er meget uensartet mellem arkiverne og områderne. Alle lønnede arkivledere er timelønnede.

Arkivudvalget har drøftet muligheden for at ændre dette til et honorar to gange årligt.

Det blev foreslået at afskaffe aflønning af arkiverens medarbejdere i forbindelse med kommunens sparekatalog for 2016.

Høringssvar fra flere arkiver samt arkiverens medlemmer af Arkivudvalget.

Denne besparelse blev ikke vedtaget i byrådet.

Vedtægtsændringer i form af en justering af de eksisterende. Dette har været undervejs nogen tid og forventes afsluttet i indeværende år. De skal underskrives af Rolf Hapel og videresendes til SLA.

Omtalt blev det nye arkivlokale i Kolt Hasselager, digitalisering af sognerådsprotokoller, møde om arkivsikkerhed i område syd (ideen givet videre) og Arkibas5 kurser.

 

Debat om årsberetningen:

Der efterlyses retningslinjer for statistikken, fx inddragelse af støtteforeninger og lokalhistoriske foreningers aktiviteter.

Opfordring til at lave arr. med tidligere journalist Ove Gribskov

Der blev spurgt ind til forslaget om, hvor vidt fælles hjemmeside-skabelon er gået i stå. Da der fra SLA kom en skabelon kort efter de indledende drøftelser om en lokal, opfordres arkiverne til at bruge denne.

Beretningen fik applaus fra forsamlingen.

3.  Regnskab for 2015

Se bilag nederst på siden

4.  Budget for 2016

Budgettet er som det var i 2015, og fordelingsnøglen er også den samme.

5.  Tanker om omlægning af løn til arkivledere fra 2017

Punktet er behandlet under beretningen

6.  Eventuelt

Svend-Erik Christiansen stopper i Arkivudvalget og erstattes af Niels Løgager Nielsen,  Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske Arkiv

Dirigenten takkede Svend-Erik Christiansen for indsatsen.

Lars Nikolajsen, Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv, omtalte flytningen af Erhvervsarkivet. Der er dannet en ny forening ”Arkiver for en læsesal til Aarhus”. Medlemskab er gratis, og der opfordres til opbakning til initiativet.

”Foreningen læsesal til Aarhus” er ligeledes oprettet med henblik på at få en læsesal med mulighed for indlån fra Landsarkivet. Her er medlemskredsen bl.a. slægtshistorisk 
forening og studerende.

Klavs Klercke Rasmussen, Viby Lokalhistoriske Arkiv: en anden udfordring er, at Rigsarkivaren har bortført en række Aarhus foreningers og virksomheders arkivalier til Viborg. Klaus Klerke Rasmussen fremlagde en resolution.

Søren Bitsch Christensen: Han udtrykte en stor tak til Svend-Erik Christiansen for hans mangeårige indsats i Arkivudvalget.

En kort status på muligheden for at indlåne fra Landsarkivet. De kommunale arkivalierne fra 1841 (1867) og fremadrettet har Stadsarkivet overtaget fra Erhvervsarkivet. De private aarhusarkiver. Nogle af disse forventes det, at Stadsarkivet kan få i depot, men vilkårene er ikke drøftet. Der forhandles fortsat om indlån fra Landsarkivet til Stadsarkivet.   

Sognerådsprotokollerne bliver lagt ud på nettet inden for kort tid, derefter er der brug for frivillige, til at transskribere de i alt 112.000 sider. Stadsarkivet vil meget gerne have hjælp fra lokalarkiverne, til at rekruttere frivillige til opgaven.

 2017 aarhusianere er nu igangsat, de første livsfortællinger er samlet ind. Opfordring til at deltagerne i årsmødet ser efter om de har livsfortællinger i deres samlinger.

I efteråret vil der hver uge være indsamling af fortællinger på et lokalbibliotek - opfordring til at bidrage. 

 Link til www.aarhusarkivet.dk

Marianne Vasard Nielsen fra Lystrup, Elsted, Elev fortalte om vandreture i lokalområde http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/vandreture/

Dirigenten afsluttede årsmødet med at takke for den positive stemning.

Hele forsamlingen i alt 70 personer bakker op om resolutionen vedr. læsesal, som under årsmødet blev fremlagt af Klavs Klercke Rasmussen.